1. Allmänt

Detta avtal gäller mellan abonnenten (i följande text kallad kunden) och Appearo (Primary Group AB org. nr 556734-3602), (i följande text kallat Appearo). Avtalet gäller samtliga tjänster och produkter Appearo erbjuder (i följande text kallat abonnemanget).

1.1 Avtalets omfattning

Avtalet omfattar avtalstid, avgifter och uppsägning (avsnitt 2), support och underhåll (avsnitt 3), ansvarsfriskrivning (avsnitt 4), kundens ansvar (avsnitt 5), personuppgifter (avsnitt 6) och övriga avtalsvillkor (avsnitt 7).

1.2 Ändringar av avtalet

Appearo förbehåller sig rätten att när som helst ändra detta avtal. Det nya avtalet är giltigt då det ligger publicerat på Appearo’s hemsida (www.appearo.se).

2. Avtalstid, avgifter och uppsägning

2.1 Hur avgiften betalas

Avgifter för abonnemanget sker som förskottsbetalning mot faktura via bankgiro eller kortbetalning via PayPal.

2.2 Avtalstiden för abonnemanget

Abonnemangets avtalstid löper tills vidare från och med beställning. Specifik tjänst gäller under den tid som står specificerat på fakturan.

2.3 Förnyelse av abonnemang som sker var 12:e månad eller mer sällan

För abonnemang som förnyas var 12:e månad, eller mer sällan, kommer Appearo senast en månad innan den avtalade tidens slut att sända en påminnelse om att abonnemanget inom kort löper ut. Då väljer kund själv om abonnemanget skall förnyas eller ej. Kunden gör valet genom svara Appearo via e-post om avtalet skall förlängas eller ej. Om abonnemanget inte förnyas innan det löper ut kommer abonnemanget med dess innehåll att raderas.

2.4 Förnyelse av abonnemang som sker oftare än var 12:e månad

För abonnemang som förnyas oftare än var 12:e månad skickar Appearo ut en faktura om förnyelse för en lika lång period vid den nuvarande periodens slut. Fakturan avser förnyelse av abonnemanget framåt i tiden. Avtalet ska anses förnyat vid den tidpunkt då Appearo skickat fakturan. Fakturan skall betalas innan betalningsperioden löper ut annars har Appearo rätt att stänga av kundens abonnemang och påföra påminnelseavgift, dröjsmålsränta samt eventuellt ersättning för inkassokostnader enligt lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader.
Om fakturan inte betalas inom betalningsfristen kan abonnemanget med dess innehåll raderas. Kunden är betalningsskyldig för utställd faktura.

2.5 Förändringar av avgifter

Avgiftsändringar informeras via Appearo’s hemsida (www.appearo.se). Appearo har rätt att debitera ändrad avgift vid förnyelse av ett abonnemang.

2.6 Kundens rätt att avsluta abonnemang

Kunden har rätt att avsluta sitt abonnemang hos Appearo när som helst via en uppsägning (se 2.7). Faktura som kunden redan har betalat ersätts inte. Detta gäller även om tid kvarstår på kundens abonnemang.

2.7 Uppsägning av abonnemanget

En uppsägning av abonnemanget sker genom att kunden skickar en begäran om uppsägning från den e-postadress som står som ägare av kontot till kundtjanst@appearo.se och därefter bekräftar uppsägningen genom att besvara det mail som Appearo skickar ut efter kundens begäran.

2.8 Aktivt abonnemang under avtalstiden

Appearo ansvarar för att kundens abonnemang är aktivt på Appearo’s servrar under avtalstiden (se avsnitt 4).

2.9 Radering av data vid avslutat abonnemang

Vid avslutat abonnemang raderas samtlig data som kunden lagrat hos Appearo.

2.10 Återaktivering av abonnemang

Ett avslutat abonnemang kan eventuellt återaktiveras i de fall då en backup av kundens data ej raderats. Vid återaktivering av abonnemang tar Appearo från kunden ut en avgift på 450 kronor inklusive moms.

3. Support och underhåll

3.1 Planerade driftstopp

Vid varje planerat driftstopp ska Appearo meddela kunden minst en dag innan avbrottet. Appearo meddelar kunden härom genom e-post eller sociala medier. Detta gäller inte vid eventuell krasch av systemet och/eller förlust av data, oavsett anledning. Vid dessa situationer står Appearo fria från ansvar mot kunden (se avsnitt 4).

3.2 Supporttider

Appearo förbehåller sig rätten att ändra sina supporttider, vilka framgår på Appearo’s hemsida.

3.3 Backup vid abonnemang som avser webbhotell

Om kundens abonnemang avser webbhotell ansvarar Appearo för att dagligen ta backup av kundens data som är upplagt på Appearo’s servrar. För webbhotell sparar Appearo kundens backuper det senaste dygnet. Skulle eventuellt backupsystem gå ur bruk står dock Appearo fria från allt ansvar gentemot kunden (se avsnitt 4).

4. Ansvarsfriskrivning

Appearo tar inget ansvar för någon skada som en kund, direkt eller indirekt, drabbas av genom användning av abonnemanget. I detta ingår, men är inte begränsat till; serverkrasch, icke fungerande backupsystem, downtime (oavsett anledning), förlust av data och/eller rådgivning som resulterat i förlust av data. Kund kan aldrig göra gällande någon som helst ersättning för skada som kunden orsakats på grund av Appearo.

5. Kundens ansvar

Kundens ansvar mot Appearo innebär att:
– inte bryta mot svensk lag.
– enbart nyttja den tjänst hos Appearo som kunden beställt.
– inte från sitt abonnemang genomföra intrångsförsök på övrig data som inte tillhör kunden.
– i övrigt inte använda abonnemanget på så vis att olägenhet uppstår för Appearo eller annan.
– alltid kontakta Appearo genom kontaktvägar som är kopplade till kundens konto, till exempel registrerad e-postadress eller registrerat telefonnummer.
– uppdatera sina personuppgifter.
– om kundens abonnemang avser webbhotell, inte sälja vidare eller låta tredje part nyttja abonnemanget (undantaget Återförsäljare, se 5.1).
– enbart lägga in domäner i Appearo’s system som ägs av kunden.
– inte sprida skadligt material såsom virus eller liknande.
– inte skicka spam e-post.

5.1 Återförsäljare

Kund, vars abonnemang avser webbhotell, som innehar kontotypen Återförsäljare är tillåten att sälja vidare sitt konto till tredje part. Dock ska kunden vid dessa tillfällen stå som ansvarig mellan Appearo och tredje part.

5.2 Kundens avtalsbrott

Appearo har alltid rätt att säga upp abonnemanget med omedelbar verkan om kunden begår ett avtalsbrott i strid med detta avtal.

6. Personuppgifter

Kunden är införstådd med att de personuppgifter som kunden lämnar samlas in och behandlas med stöd av personuppgiftslagen (1998:204) och den Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679) i syfte att kunna uppfylla avtalet mellan kunden och Appearo. Kunden samtycker till att dennes personuppgifter kommer att användas i Appearos ord- och textbehandling, kundhanteringssystem, registerföring, redovisning och övrig administration samt e-post. Eventuella klagomål angående behandlingen skickas i första hand till Appearo för rättelse. Fortsatta klagomål kan därefter skickas till Datainspektionen.

6.1 Personuppgiftsbiträdesavtal

Genom användandet av Appearos tjänster binder sig kunden till det för tiden gällande personuppgiftsbiträdesavtalet.

7. Övriga villkor

7.1 Domännamn

Vid beställning av domännamn godkänner kunden även respektive toppdomäns registreringsvillkor. Nyttjande av domännamn sker omgående och går ej att ångra.

7.2 IIS registreringsvillkor

Vid nyttjande av .SE-domän godkänner kunden gällande registreringsvillkor för IIS:
IIS registreringsvillkor för .se-domännamn

7.3 Extratjänster/produkter

Eventuell extratjänst eller produkt kan beställas via direktkontakt med Appearo. Detta avtal är grund för alla andra avtal kund har med Appearo. Eventuella avtal utöver detta avtal ska ses som tilläggsavtal med detta avtal som huvudavtal.

7.4 Domäner

För samtliga domäner som Appearo registrerar åt kunden ska kunden stå som ägare (om kunden inte önskar annat) och Appearo som eventuell teknisk/administrativ kontakt.

7.5 Tillämplig lag och tvist

På detta avtal ska svensk lag tillämpas. Vid tvist med anledning av avtalet ska i första hand ske ett försök mellan Appearo och kunden att komma överens om en lösning. Misslyckas detta får tvisten prövas i svensk allmän domstol. Kunden har även möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för att få en rekommendation på lösning av tvisten.